MijnSlachtofferzaak: naam voor persoonlijke, online omgeving voor slachtoffers van een misdrijf

Alle berichtgeving over uw zaak in één persoonlijk overzicht

Nadat mensen slachtoffer zijn geworden van een misdrijf gaan verschillende organisaties aan de slag om hun zaak te behandelen. Waaronder Politie, Slachtofferhulp Nederland, Openbaar Ministerie, Schadefonds Geweldsmisdrijven en het Centraal Justitieel Incassobureau. Via e-mail en post ontvangen mensen informatie over de voortgang van hun zaak. Deze berichten worden nu samengebracht op één website die hen overzicht biedt aan de hand van hun persoonlijke tijdlijn.

Vraag aan Globrands  
Ontwikkel voor deze website een passende naam met een heldere descriptor en toets deze bij slachtoffers en bij professionals die slachtoffers ondersteunen

Resultaat 
MijnSlachtofferzaak.nl – De voortgang van uw zaak in één overzicht

Ontdek verderop de kracht van deze naam, lees hieronder het proces ernaartoe. 

Iedereen kan slachtoffer worden van een misdrijf
Dit maakt de doelgroep enorm breed. Echter is de situatie waarin slachtoffers -ongewild- terecht komen juist enorm specifiek en bovendien heel kwetsbaar. Het is daarom essentieel om de context waarin de naam gebruikt wordt duidelijk voor ogen te hebben, zodat de naam van de website daar goed op aansluit.

Proces: samenbrengen van perspectieven
Om deze context scherp te zetten, is gedurende het proces bij verschillende groepen input opgehaald. Gestart is met een survey onder professionals van de aangesloten organisaties. Resultaten hiervan vormden het fundament voor de daarop volgende interactieve en strategische workshops. MoodWords (testnamen die verschillende invalshoeken laten zien) hebben vier mogelijke, contextuele behoeftes inzichtelijk gemaakt en dialoog getriggerd. Feedback die uiteindelijk heeft geresulteerd in een helder positioneringsverhaal dat de situatie van de eindgebruiker beschrijft.

“Ah, hierdoor weet ik waar ik aan toe ben!”
In gezamenlijke discussies en individuele gesprekken is naar voren gekomen wat de naam precies dient te ‘doen’ en op te roepen. Het gaat om een gevoel van “Ah, hierdoor weet ik waar ik aan toe ben”. Communicatie die dat mogelijk maakt is zeer specifiek (persoonlijk), maak duidelijk voor wie (zeker ten opzichte van de dader) de website bedoeld is en vertelt waar het over gaat (één punt waar alle informatie over uw zaak samenkomt).

Proces: toegespitste naamvoorstellen
Binnen de communicatieve kaders van de naamstrategie is het creatieve team aan de slag gegaan. Vanuit honderden mogelijke namen is een longlist geselecteerd, o.a. aan de hand van inzichten verkregen uit focusgroepen met mogelijke eindgebruikers. In een interactieve, co-creatie workshop is samen met de projectgroep toegewerkt naar een shortlist die kwantitatief is getoetst bij verschillende doelgroepen.

Proces: toetsend onderzoek onder slachtoffers
De grootste groep respondenten bestond uit mensen die al eens slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Zij spreken vanuit hun eigen ervaring en kunnen het beste inzicht geven in welke behoeftes er in dergelijke situaties zijn.

Proces: toetsend onderzoek onder andere doelgroepen
Naast deze prominente doelgroep zijn ook mensen in het onderzoek opgenomen die geen slachtoffer zijn geworden van een misdrijf. Doordat zij nog nooit op een dergelijke manier in aanraking zijn gekomen met de organisaties, kijken zij objectiever naar de website en de context eromheen.

Daarnaast zijn ook de afzenders van de website bevraagd in het onderzoek. Het gaat om professionals aan organisatiezijde die mensen nadat zij slachtoffer zijn geworden van een misdrijf doorverwijzen naar de website.

Meest bepalende criteria waar de naam en bijbehorende descriptor aan dienen te voldoen:

  • Wees duidelijk! Gezien de kwetsbaarheid van de situatie is het essentieel dat potentiële gebruikers gelijk begrijpen waar het over gaat en dat het persoonlijk voor hen bedoeld is
  • Praktisch bruikbaar: Professionals aan organisatiezijde zijn cruciaal in het verwijzen van de doelgroep naar deze website en dienen de naam gemakkelijk te kunnen gebruiken in hun dagelijkse praktijk. Deze organisaties werken ook vaak aan de zaak met betrekking tot de dader(s), waardoor duidelijk onderscheid belangrijk is

Analyse van hun antwoorden m.b.t. verwachtingen en voorkeuren, heeft geleid tot een advies waarin ‘MijnSlachtofferzaak’ als meest duidelijk, best passend en bruikbaar naar voren is gekomen.

De kracht van MijnSlachtofferzaak

De naam maakt op een zeer duidelijke manier een combinatie  van drie belangrijke, onderscheidende kenmerken van de website. De website is bedoeld voor ‘slachtoffers’ (zonder direct iets over hun identiteit te zeggen), biedt overzicht over hun ‘zaak’ en bevat persoonlijke (‘mijn’) informatie hierover. 

Het benoemen van het gebruikersperspectief (‘mijn’) benadrukt dat het slachtoffer een volwaardige partij is in het gehele traject van een zaak. Als afzender van de naam MijnSlachtofferzaak geef je aan:

“Wij begrijpen de kwetsbaarheid van uw situatie. En dat het volgen van uw zaak vanuit deze positie best ingewikkeld, onoverzichtelijk en overweldigend kan zijn. Daarom hebben wij een website ontwikkeld die dit perspectief benoemt, en vanuit deze positie de berichtgeving rond uw zaak, overzichtelijk inricht.”

De gekozen descriptor ‘De voortgang van uw zaak in één overzicht’ sluit aan op de behoeftes die gebruikers hebben (‘ik zoek overzicht en wil weten dat er wat gebeurt’) en maakt de gewenste boodschap van de website compleet.

Over MijnSlachtofferzaak.nl
Binnen de gehele strafrechtketen wordt continu gewerkt aan het verbeteren van de positie van slachtoffers die, als rechtstreeks gevolg van een strafbaar feit, vermogensschade, psychisch letsel, fysiek letsel of ander nadeel hebben ondervonden. Belangrijk onderdeel van dit proces is het centraliseren van alle nodige en gewenste informatievoorziening. Informatie dient tijdig, juist, begrijpelijk, volledig en makkelijk bereikbaar te zijn: de ontwikkeling van MijnSlachtofferzaak.nl is hier een belangrijk onderdeel van. De website is op 16 november 2020 live gegaan.

In samenwerking met kernteam namens: Ministerie van Justitie & Veiligheid, Politie, Openbaar Ministerie, Centraal Justitieel Incassobureau, Slachtofferhulp Nederland, Schadefonds Geweldsmisdrijven, Justitiële Informatiedienst
Onderzoeken zijn uitgevoerd in samenwerking met onderzoeksbureau DirectResearch.