Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van Globrands consultancy Group bv, hierna te noemen
Globrands, gevestigd en kantoorhoudende te Amsterdam aan de Herengracht 122.


Artikel 1. Toepasselijkheid van deze voorwaarden


1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Globrands en
opdrachtgever waarop Globrands deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van
deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met
Globrands, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.


Artikel 2. Offertes


1. Indien niet anders aangegeven zijn gemaakte offertes geldig gedurende 30 dagen. Globrands is
slechts aan de offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de opdrachtgever schriftelijk
binnen 30 dagen wordt bevestigd. Bij mondelinge aanvaarding van de opdrachtgever is het aan
Globrands of aan de aanvaarding gehoor wordt gegeven.
2. De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW en kosten voor derden, tenzij anders aangegeven.

3. In de netto-­‐kosten zoals geoffreerd zijn alle werkzaamheden vervat met alle voor het project
noodzakelijke out of pocket kosten, echter exclusief de reis-­‐ en presentatiekosten tenzij anders
overeengekomen. Voor de reis-­‐ en presentatiekosten die betrekking hebben op presentaties binnen
Nederland wordt een bedrag ad € 250,-­‐ per uur per consultant gehanteerd. Voor presentaties in het
buitenland vergoedt opdrachtgever alle reis-­‐ en verblijfkosten van Globrands + een dagfee van
€1.500,-­‐ per persoon. Voor vluchten binnen Europa wordt het meest voordelige economy-­‐class tarief
met de snelste verbinding gehanteerd. Voor vluchten buiten Europa wordt het meest voordelige
business class tarief met de snelste verbinding gehanteerd. Reis-­‐ en verblijfkosten buitenland dienen
vooraf te worden betaald of te worden geregeld door opdrachtgever.

4. Van het voor de naamcreatie overeengekomen factuurbedrag wordt in het geval van een gesloten
offerte (fixed fee) bij de opdrachtbevestiging 50% gefactureerd, terwijl de resterende 50% en overige
kosten (onderzoeken, uren e.d.) na afronding van het project worden gefactureerd, tenzij anders
overeengekomen.
5. In het geval van een open offerte wordt gefactureerd per fase, tenzij anders overeengekomen.


Artikel 3. Uitvoering van de overeenkomst

1. Globrands zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van
goed vakmanschap uitvoeren. De opdrachtgever is er van op de hoogte dat Globrands over het
algemeen slechts namen verzint voor bedrijven, producten en diensten, dus alleen het creatieve
werk uitvoert.
2. Voor een volledige uitvoering van de overeenkomst is in sommige gevallen vereist dat, met
toestemming en in opdracht van de opdrachtgever, derden ingeschakeld worden zoals
merkenbureaus, taalonderzoekbureaus, designbureaus en onderzoekbureaus. De kosten hiervan
worden op nacalculatiebasis aan opdrachtgever doorberekend.

3. Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Globrands aangeeft dat deze
noodzakelijk zijn of waarvan opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk
zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Globrands worden verstrekt. Indien de voor
de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Globrands zijn verstrekt,
heeft Globrands het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of uit de vertraging
voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan opdrachtgever in rekening te
brengen.
4. Globrands is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, als gevolg van door
opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
5. Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan Globrands de
uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat opdrachtgever
de resultaten van de daaraan voorafgaande fase heeft goedgekeurd.
6. Iedere opdracht aan Globrands is een inspanningsovereenkomst en geen resultaatsovereenkomst.


Artikel 4. Contractsduur; uitvoeringstermijn


1. De overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij partijen uitdrukkelijk en
schriftelijk anders overeenkomen.

2. Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een
termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn, mits Globrands dit schriftelijk en met
redenen omkleed bij opdrachtgever heeft aangegeven. Dit geeft opdrachtgever nimmer het recht de
overeenkomst te beëindigen of de betaling van de facturen achterwege te laten.


Artikel 5. Geheimhouding


1. Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het
kader van hun overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben verkregen. Informatie geldt als
vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de
informatie.

2. Globrands verklaart tijdens de gehele looptijd van het project niet aan direct concurrerende
projecten te werken, tenzij met toestemming van de opdrachtgever, terwijl alle voor het project
verstrekte informatie en materialen strikt vertrouwelijk behandeld zullen worden en nimmer aan
derden ter beschikking gesteld zullen worden.


Artikel 6. Intellectuele eigendom


1. Indien niet anders overeengekomen, behoudt Globrands alle intellectuele eigendomsrechten, met
name die op grond van de Auteurswet.

2. Opdrachtgever is bekend met het feit dat het naamgeneratie proces en de naamgevingadviezen
uiteindelijk resulteren in het eigendomsrecht van slechts één van de voorgestelde namen -­‐ indien
niet anders overeengekomen -­‐, terwijl de overige voorstellen het eigendom van Globrands blijven.
Het is opdrachtgever of op enigerlei wijze met hem gelieerde of samenwerkende bedrijven, bureaus
of personen, verboden gebruik te maken van namen waarvan het intellectuele eigendomsrecht niet
expliciet is overgedragen.

3. Opdrachtgever kan meerdere namen die zijn gepresenteerd tijdens het specifieke
naamgevingtraject afnemen, indien deze naam of namen nog beschikbaar zijn. Overdracht geschiedt
tegen een meerprijs van € 5.000,-­‐ excl. BTW voor Nederland cq Benelux projecten en € 7.500,-­‐ excl.
BTW voor internationale projecten dan wel tegen in overleg afgesproken meerkosten. De overdracht
is slechts rechtsgeldig indien dit expliciet en schriftelijke door partijen is overeengekomen.

4. Globrands behoudt zich het recht voor om niet overgedragen namen aan andere klanten te
presenteren. Globrands zal de shortlist van de gepresenteerde namen gedurende een periode van 1
jaar na de laatste presentatie naamgeving niet aan direct concurrerende bedrijven van
opdrachtgever presenteren.

5. Mocht opdrachtgever hem door de overeenkomst bekend geworden namen, die niet werden
overgedragen tóch gaan gebruiken, zal -­‐ indien de betreffende naam nog niet aan een andere partij
werd overgedragen -­‐ de op dat moment geldende kosten in rekening worden gebracht met een
toeslag van 150 %. Voor het geval de betreffende naam reeds aan een derde is overgedragen of in
het bezit van Globrands blijft, zal opdrachtgever alle aansprakelijkheid op zich nemen die voortvloeit
uit het onrechtmatig gebruik van de betreffende naam/namen.

6. De door opdrachtgever gekozen en in de markt te gebruikten naam blijft eigendom van Globrands
tot alle kosten zijn voldaan.

7. Globrands behoudt tevens het recht de door de uitvoering van de werkzaamheden toegenomen
kennis voor andere doeleinden te gebruiken, voor zover hierbij geen vertrouwelijke informatie ter
kennis van derden wordt gebracht.


Artikel 7. Opzegging


1. Beide partijen kunnen te allen tijde de overeenkomst schriftelijk opzeggen. Partijen
dienen in dat geval een opzegtermijn van tenminste tien werkdagen in acht te nemen.

2. Indien een opdracht één tot tien werkdagen voor de overeengekomen begindatum van
uitvoering door opdrachtgever wordt geannuleerd, om welke reden dan ook, heeft
Globrands het recht boven de gemaakte kosten, 30% van het oorspronkelijk te facturen bedrag in
rekening te brengen.


Artikel 8. Ontbinding van de overeenkomst


1. De vorderingen van Globrands op opdrachtgever zijn onmiddellijk opeisbaar in de volgende
gevallen:
-­‐ na het sluiten van de overeenkomst aan Globrands ter kennis gekomen omstandigheden geven
Globrands goede grond te vrezen dat opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal voldoen;
-­‐ indien Globrands opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst gevraagd heeft zekerheid te
stellen voor de nakoming en deze uitblijft dan wel onvoldoende is.

2. In de genoemde gevallen is Globrands bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst op te
schorten, dan wel tot ontbinding van de overeenkomst over te gaan, één en ander onverminderd het
recht van Globrands schadevergoeding te vorderen.

Artikel 9. Gebreken; klachttermijnen


1. Klachten over de verrichte werkzaamheden dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen na
ontdekking, doch uiterlijk binnen 14 dagen na voltooiing van de betreffende werkzaamheden
schriftelijk te worden gemeld aan Globrands.

2. Indien een klacht gegrond is, zal Globrands de werkzaamheden alsnog verrichten zoals
overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor opdrachtgever aantoonbaar zinloos is geworden. Dit
laatste dient door opdrachtgever schriftelijk kenbaar te worden gemaakt.

3. Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen dienstverlening niet meer mogelijk of zinvol
is, zal Globrands slechts aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 12.

Artikel 10. Honorarium

1. Voor aanbiedingen en overeenkomsten waarin een vast honorarium wordt aangeboden of is
overeengekomen gelden de leden 2, 5 en 6 van dit artikel. Indien geen vast honorarium wordt
overeengekomen, gelden de leden 3 t/m 6 van dit artikel.

2. Partijen kunnen bij het tot stand komen van de overeenkomst een vast honorarium
overeenkomen. Het vaste honorarium is exclusief BTW.

3. Indien geen vast honorarium wordt overeengekomen, zal het honorarium worden vastgesteld op
grond van werkelijk bestede uren. Het honorarium wordt berekend volgens de gebruikelijke
uurtarieven van Globrands, geldende voor de periode waarin de werkzaamheden worden verricht,
tenzij een daarvan afwijkend uurtarief is overeengekomen.
. Eventuele kostenramingen zijn exclusief BTW en kosten derden.

5. Bij opdrachten met een looptijd langer dan één kalendermaand zullen de verschuldigde kosten
periodiek in rekening worden gebracht.

6. Indien Globrands met opdrachtgever een vast honorarium of uurtarief overeenkomt, is Globrands
niettemin gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of tarief. Globrands mag prijsstijgingen
doorberekenen, indien Globrands kan aantonen dat zich tussen het moment van offerte en
uitvoering van het project significante prijswijzigingen hebben voorgedaan ten aanzien van bijv.
lonen.


Artikel 11. Betaling


1. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum, op een door Globrands aan te
geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

2. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum is opdrachtgever in verzuim; opdrachtgever is
vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1%
per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

3. Is opdrachtgever in gebreke of in verzuim met het nakomen van één of meer van zijn
verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening binnen en buiten
rechte voor rekening van opdrachtgever met een minimum van € 150.


4. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van opdrachtgever zullen de
vorderingen van Globrands en de verplichtingen van opdrachtgever jegens Globrands onmiddellijk
opeisbaar zijn.

5. Door opdrachtgever gedane betalingen strekken steeds ter afdoening in de eerste plaats van alle
verschuldigde rente en kosten, in de tweede plaats van opeisbare facturen die het langst open staan,
zelfs al vermeldt opdrachtgever, dat de voldoening betrekking heeft op een latere factuur.


Artikel 12. Aansprakelijkheid


1. Globrands is niet aansprakelijk voor de gevolgen van de geleverde adviezen. Bovendien sluit
Globrands elke vorm van aansprakelijkheid uit vanwege gevolgen voortvloeiende uit juridische
adviezen van merkenbureaus of van andere noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst
ingeschakelde derden.

2. Indien de gevolgde werkwijze onverhoopt een onbevredigend naamadvies resultaat mocht geven,
verplicht Globrands zich om binnen het overeengekomen budget, echter met uitsluiting van
onderzoek-­‐, reis-­‐ en presentatiekosten, tot nieuwe voorstellen te komen.

3. Alle over te dragen namen behoren onderzocht te worden door een merkenbureau of
merkengemachtigde voor wat betreft inbreuken op een intellectueel eigendomsrecht van een ander
bedrijf. Globrands aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid vanwege een eventuele merkeninbreuk.

4. Te allen tijde zal de aansprakelijkheid begrensd zijn tot de factuurwaarde van de opdracht, althans
dat gedeelte van de opdracht waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
5. Globrands is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade.

Artikel 13. Overmacht


1. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen
daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken,
voorzien of niet voorzien, waarop Globrands geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Globrands
niet in staat is haar verplichtingen na te komen.

2. Globrands heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die
(verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Globrands haar verbintenis had moeten nakomen.

3. Tijdens overmacht worden de verplichtingen van Globrands opgeschort. Indien de periode waarin
door overmacht nakoming van de verplichtingen door Globrands niet mogelijk is langer duurt dan 2
maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst te ontbinden zonder dat er in dat geval een
verplichting tot schadevergoeding bestaat.

4. Indien Globrands bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft
voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds
uitgevoerde, c.q. uitvoerbare deel, afzonderlijk te factureren en is opdrachtgever gehouden deze
factuur te voldoen als betreft het een afzonderlijk contract.


Artikel 14. Toepasselijk recht en geschillenbeslechting


1. De overeenkomsten tussen Globrands en opdrachtgever worden beheerst door het Nederlandse
recht. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag 1980 is uitgesloten.

2. Geschillen welke tussen Globrands en opdrachtgever mochten ontstaan, zullen worden beslecht
door de bevoegde rechter behorende tot het arrondissement alwaar Globrands zijn vestigingsplaats
heeft.